Személyi adatok feldolgozásának alapelvei

1. Bevezető

1.1 Az Ön személyi adatainak kezelését illetően a POS Services Kft. (CJSZ: 01-09-675720, székhelye:
Lajos u. 74-76, II.emelet, 1036, Budapest, Hungary) társaság, a POS Media Group társulás tagja (továbbiakban: „a POS Services társaság“) vállalja a felelősséget.

1.2 A POS Services társaság kijelenti, hogy valamennyi feldolgozásra kerülő személyi adat szigorúan bizalmas jelleggel bír, és a belföldi jogszabályokkal, valamint az Európai Unió előírásaival - elsősorban a személyi adatok feldolgozásáról szóló A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (GDPR) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) sz. rendeletével, továbbá a személyi adatok védelmével kapcsolatos jogszabályokkal, továbbá az illetékes felügyeleti hatóságok előírásaival - összhangban kerülnek feldolgozásra.

1.3 „Feldolgozás“ alatt értendő az Ön személyi adataival kapcsolatos bármilyen aktivitás, azok begyűjtését, kezelését, elmentését, megosztását, hozzáférhetőségét, használatát, továbbadását és felszámolását beleértve.

1.4 „Személyi adat“ alatt értendő az azonosított illetve azonosítható valós személlyel kapcsolatos bármilyen információ.

1.5 A személyi adatok feldolgozásának jelen alapelvei magukban foglalják, milyen személyi adatokat gyűjt be a POS Services társaság saját pos-services.hu honlapján (továbbiakban: „honlap“), e-mail levelezés folyamán, vagy szerződés megkötésével, illetve annak teljesítése során, valamint, hogy a személyi adatok milyen céllal kerülnek feldolgozásra.

2. Információk begyűjtése

2.1 A POS Services társaság az információkat két kategórián belül gyűjti be:

i. közvetlenül nyújtott információk, pl. a honlapra történő belépéshez szükséges adatlap kitöltésével, rendelés megküldésével, szerződés megkötésével, jelentkezőív megküldésével versenyben való részvételhez, vagy egyéb módon;

ii. a honlap, valamint konkrét termékek Ön általi használatával és szolgáltatások igénybevételével végzett - pl. sütiken keresztül és hasonló technológia alapján megtörtént - aktivitásán belül felmerülő információk (a süti állományok használatával kapcsolatos bővebb információkat a POS Services társaság Sütik használata alapelvei tartalmazzák).

3. Feldolgozásra kerülő személyi adatok

3.1. A feldolgozásra kerülő személyi adatok az alábbi feldolgozási célzatoknak megfelelően jellemezhetők.

3.2. A rendszergazda a következő személyi adatokat dolgozza fel:

i. azonosításhoz szolgáló adatok - elsősorban vezeték- és keresztnév, felhasználónév, jelszó, cég, CJSZ, ASZ;

ii. kapcsolattartó adatok - elsősorban e-mail cím, telefonszám, postacím, számlázási cím, esetleg közösségi háló link;

iii. az Ön által elvégzett beállítások - elsősorban profil-adatok, továbbá feliratkozás hírlevélre, katalógusok rendelésére, sajtótájékoztatók fogadására, hűségprogramokban való tagságra, továbbá ajánlatok figyelemmel kísérése, termékek és szolgáltatások értékelése, kérdőívek kitöltése stb.;

iv. az Ön rendelésén szereplő adatok - elsősorban a megrendelt termékeket és szolgáltatásokat jellemző adatok, a termékek és szolgáltatások nyújtásának módjával kapcsolatos adatok, a törlesztési adatok, a reklamáción szereplő adatok stb.;

v. az Ön viselkedését jellemző adatok a webes felületen - elsősorban a megjelentetett termékek és szolgáltatások adatai, kattintott linkek, tevékenység a webes felületen, látogatottság,
átirányító forráslinkek, az Ön által használt eszközt jellemző adatok (IP cím, eszköz elhelyezkedése és azonosítása) stb.;

vi. az Ön által benyújtott panaszokban, megjegyzésekben, kérésekben, visszajelzésekben, valamint tájékoztatók és hírlevelek fogadására való feliratkozásban szereplő adatok stb.

4. A személyi adatok feldolgozásának célja

4.1 A személyi adatok feldolgozásának céljait az alábbi áttekintés tartalmazza:

i. Elérhetőségek megszemélyesítése, megfelelő termékek és szolgáltatások ajánlata, lehetséges vásárlók azonosítása o A honlapra belépve kitölthető egy adatlap (továbbiakban: „adatlap“), amely alapján a POS Services társaság az Ön személyi adatait feldolgozhatja annak érdekében, hogy jobban megérthesse az Ön vásárlói szükségleteit, és hogy testre szabhassa az üzleti értesítések tartalmát, a termék- és szolgáltatási ajánlatokat stb., továbbá a mérlegelt üzleti lehetőségek célját és lehetséges vásárlók megjelölését.

ii. Szerződéses kötelezettségek teljesítése o A POS Services társaság a szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez, valamint az esetleges reklamációhoz stb. szükséges adatokat dolgozza fel.

iii. Irányzatok beazonosítása és kimutatások összeállítása o Az adatlap kitöltését követően a POS Services társaság az Ön személyi adatait feldolgozhatja annak érdekében, hogy beazonosíthassa az Irányzatokat és kimutatásokat állítson össze. A rendszergazda megállapítja pl. milyen tájékról lépnek be a honlapra a felhasználók, a honlap meglátogatására irányító eredeti linket stb.

iv. Információk megadása (pl. hírlevél, katalógus, sajtótájékoztató) o Amennyiben Ön feliratkozik a POS Services társaság hírleveleinek, katalógusainak vagy sajtótájékoztatóinak fogadására, vagy ha az ilyen jellegű anyag illetve információ megküldését egyszeri kérelem útján igényli, a POS Services társaság az Ön személyi adatait feldolgozza az Ön kérelmének teljesítése érdekében. A feliratkozás bármikor lemondható a fentebb említett anyagot illetve információt tartalmazó e-mailben található gombra / linkre kattintva.

v. Ötletek, kérelmek, panaszok, rendelések, visszajelzések intézése o A honlapon vagy a közösségi hálón keresztül POS Services társaság felé megküldhetők különböző ötletek, kérelmek, panaszok, rendelések, feltehetők kérdések, illetve küldhetők visszajelzések. A POS Services társaság az Ön személyi adatait feldolgozhatja annak érdekében, hogy az ilyen jellegű kérelmekre válaszolhasson, a rendeléseket teljesíthesse, illetve, hogy reagálhasson a visszajelzésekre, továbbá, hogy a nem odaillő hozzászólásokat törölje a közösségi hálóról és azokat megjelölje a közösségi háló üzemeltetője számára.

vi. Munkaviszony illetve együttműködés iránt érdeklődő egyének személyi adatainak feldolgozása o A POS Services társaság személyi adatokat dolgoz fel a pályázó egyének megválasztásához, továbbá munkaviszony, munkavégzésről szóló megállapodás, együttműködésről szóló megállapodás megkötéséhez.

vii. Nemzeti vagy európai törvényhozás által előírt egyéb jogi kötelezettségek teljesítése o A POS Services társaság köteles feldolgozni a hatályos jogrendeletek általi célra használatos adatokat, az illetékes felügyeleti szervek rendelkezéseit is beleértve (pl. könyveléssel és adóval kapcsolatos célokra).

viii. Jogos érdek o A POS Services társaságnak joga van saját, alanyi érdekkel feldolgozni a személyi adatokat. Ilyen esetben köteles Önt tájékoztatni az ilyen jellegű feldolgozás ellen
felhozott ellenvetésre való jogosultságáról és a törlés kérelmezéséről. A jogos érdek az óhajtott célzat elérését illetően elengedhetetlen jelleggel kell hogy bírjon, és a feldolgozás nem jelenthet aránytalan mértékű kockázatot.

5. Személyi adatok megőrzése

5.1 Amennyiben azt a POS Services társaság számára kötelező jelleggel bíró jogrendeletek nem követelik meg másképp, vagy nem teszik lehetővé azok hosszabb időre történő megőrzését, a POS Services társaság az Ön adatait a személyi adatok védelméről szóló jelen alapelvekben szereplő célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges időig őrzi meg.

5.2 Az adatok megőrzési ideje a következő tényezők alapján kerül megállapításra:

i. az Ön viszonyának fennállása a POS Services társasággal;

ii. a POS Services társaság számára kötelező jelleggel bíró jogrendeletek által megkövetelt időszak (pl. könyveléssel és adóval kapcsolatos kötelezettségek);

iii. a POS Services társaság jogállása szerinti idő (pl. határidő elévülése).

5.3 A POS Services társaság megfelelő óvintézkedések foganatosításával köteles gondoskodni arról, hogy az Ön személyi adatainak hozzáférhetősége – a körülményekhez mérten, valamint a technika állapotára, az óvintézkedések megvalósításának költségeire, továbbá egyrészt a feldolgozás jellegére, terjedelmére, összefüggéseire és célzatára, másrészt a lehetséges kockázatokra tekintettel – hiánytalanul be legyen biztosítva. Ezen kötelezettségének támogatásának érdekében a POS Services társaság köteles megfelelő műszaki, kivitelezési és szervezési óvintézkedéseket foganatosítani a felhasználó személyi adatainak védelméhez, hogy azok ne lehessenek jogosulatlanul vagy véletlenszerűen megsemmisítve, módosítva, közzétéve, eltulajdonítva, ne kerülhessen sor azok elvesztésére, azokat ne érhesse semmilyen károsodás, illetve azokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek, és hogy azokkal ne lehessen visszaélni.

6. Személyi adatok megadása és továbbadása

6.1 A POS Services társaság a feldolgozásra kerülő személyi adatokat a POS Media Group társuláson belül továbbadhatja további társaságnak. A POS Services társaság ilyen esetben köteles bebiztosítani, hogy az Ön személyi adataival kapcsolatban ugyanazon garancia legyen érvényben, mint amilyet ő maga nyújt.

6.2 A POS Services társaság jogosult a felhasználó személyi adatait továbbadni bíróság, bűnüldöző hatóság, közhatósági szerv, külső jogképviselet felé, annak érdekében, hogy saját törvényes igényeit érvényesítse, megszabja, vagy megvédje.

6.3 A POS Services társaság jogosult a felhasználó személyi adatait továbbadni eladása, beolvadása vagy átszervezése útján létrejött új cégtulajdonosnak, azzal az előfeltétellel, hogy az illető jogutód az adatokat ugyanazzal a célzattal fogja feldolgozni, és betartja a POS Services társaság által foganatosított óvintézkedéseket.

6.4 A POS Services társaság a személyi adatokat hozzáférhetővé teheti a személyi adatok feldolgozásával a POS Services társaság által megbízott alany részére és a POS Services társaság által megszabott feltételek mellett. Amennyiben az ilyen jellegű hozzáférhetővé tevés a személyi adatok EU/EHP régión kívüli továbbadását jelenti, a POS Services társaság bebiztosítja, hogy a feldolgozó alannyal az Európai Bizottság szabályainak megfelelően szokásos adatvédelmi megegyezés kerüljön megkötésre. Vagylagosan, ilyen jellegű továbbadást megelőzően másfajta garancia is nyújtható.

7. A felhasználó jogai

7.1. Hozzáférési jogosultság 

Ön kérhet bizonylatot arról, hogy személyi adatai feldolgozásra kerülnek. Amennyiben ez így van, Ön hozzáférési jogosultságot igényelhet saját személyi adataihoz és további információkhoz (pl. a
feldolgozás célja). Ezen kívül Önnek joga van feldolgozásra kerülő saját személyi adatairól másolatot kérni.

7.2. Módosítási és törlési jogosultság
Amennyiben Ön úgy véli, hogy valamilyen személyi adata elégtelen, nem teljes, vagy helytelen, Önnek joga van annak helyrehozására. Ön kérheti, hogy saját személyi adatai bizonyos körülményekből adódóan törölve legyenek (pl. ha már nem szükségesek arra a célra, amihez begyűjtésre kerültek).

7.3. Feldolgozás valamilyen módja elleni kifogási jogosultság
Ön saját személyi adatai jogos érdek alapján történő feldolgozása ellen kifogást emelhet. Azesetben, ha azok direkt marketing céljából kerülnek feldolgozásra, a POS Services társaság az Ön személyi adatai feldolgozását minden további nélkül leállítja. Egyéb esetekben a POS Services társaság ezt akkor teszi meg, ha a további feldolgozásnak nem lesz semmilyen nyomós oka. Amennyiben Ön feliratkozott az e-mailben küldött tájékoztatók fogadására, minden megküldött e-mail tartalmazni fog egy könnyen hozzáférhető funkciót a leiratkozáshoz, amelyen keresztül a tájékoztatók fogadása megszüntethető.

7.4. Feldolgozás-korlátozási jogosultság
Ön személyi adatai feldolgozásának korlátozását az alábbi esetekben kérheti:

i. a feldolgozásra kerülő személyi adatok pontatlanok;

ii. a feldolgozás jogellenes;

iii. a feldolgozást végző alanynak a személyi adatokra már az adott feldolgozási célból nincs szüksége, a felhasználó pedig azokat saját jogos érdekeltségének érvényesítésének céljából kéri;

iv. Ön kifogást emelt a feldolgozás ellen.

7.6. Beleegyezés-visszavonási jogosultság
Ön bármikor visszavonhatja személyi adatai feldolgozására megadott beleegyezését, abban a terjedelemben, amilyenben azok feldolgozása az Ön beleegyezése alapján történik.

7.7. Adatátviteli jogosultság
Ön a POS Services társaságtól bármikor kikérheti saját személyi adatai gépileg leolvasható másolatát, amelyek feldolgozása az Ön beleegyezése, vagy szerződés alapján történik, éspedig azoknak a személyi adatoknak is, amelyekre a POS Services társaság automatikus úton tett szert, és kérheti azok továbbadását a személyi adatokat kezelő más alanynak.

7.8. Panasztételi jogosultság
A személyi adatok feldolgozásával kapcsolatos kötelezettség betartását illető kétség felmerülése esetén Önnek joga van panaszt tenni a Személyi Adatok Védelmével Foglalkozó Hivatalnál.

8. Elérhetőségek

A személyi adatok védelmét érintő jelen információkból és a hatályos jogrendeletekből eredő jogosultságainak érvényesítéséhez Ön bármilyen kérdést, kérelmet, panaszt megküldhet:

o e-mailben: info@pos-services.hu; vagy
o írásban: Lajos u. 74-76, II.emelet, 1036, Budapest, Hungary

Legutolsó frissítés: 2022. 6. 1.

Ön döntheti el, hogy mely sütik használatát engedélyezi. Ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja a későbbiekben is. Kattintson a süti beállítások módosítása gombra, és válassza ki a hozzájárulási szintet!

AZ ÖN TERMÉKEIRE IS VAN INSPIRÁCIÓS ÉS FUNKCIONÁLIS MEGOLDÁSAINK.